Adatvédelmi irányelveink, adatkezelési szabályzat:

 

A www.jobozz.hu internetes portált (továbbiakban: Honlap) azért hoztuk létre, hogy kapcsolatot teremtsünk, közvetítsünk a dolgozni akaró diákok és a munkát kínáló iskolaszövetkezetek között.

 

A Honlap üzemeltetője a jelen nyilatkozat útján tájékoztatja az oldal látogatóit és felhasználóit (továbbiakban: Felhasználók vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről.

 

Ön a Honlapon történő böngészéssel, illetve regisztrációval elfogadja az alábbi feltételeket.

 

1. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv., vagy adatvédelmi törvény) megfelelően történik.

 

Az adatkezelés az Érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag célhoz kötötten történik.

 

Ön a Honlapon történő böngészéssel, valamint a regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással elfogadja, hogy személyes adatait, illetve böngészési (látogatási) adatait az alábbi célokra felhasználjuk:

 

2. Az adatkezelés megnevezése:

 

A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges a jelen szabályzatban megjelölt személyes, valamint böngészési adatok felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, és törlése.

 

2.1 Regisztráció nélküli, automatikusan tárolt adatokra vonatkozó

 irányelveink:

 

A Honlap az Ön látogatása során regisztráció nélkül is automatikusan eltárol, naplóz adatokat (így pl.: a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, megtekintett oldalak, böngésző típusa) statisztikai, fejlesztési és biztonsági (a Honlapot és a kezelt adatokat veszélyeztető, sértő jogellenes külső támadások felderítése és elhárítása) célokkal. Ezeket az adatokat nem kötjük össze felhasználóval, csak és kizárólag, mint megkülönböztető azonosítóként tároljuk rendszerünkben. Ezen adathalmazból generált statisztikáinkat összesített formában megoszthatjuk, illetve felhasználjuk oldalunk fejlesztésére. A statisztika alapjául szolgáló naplófájlokat 2 évig tároljuk, utána automatikusan törlésre kerülnek.

 

A Honlap, valamint egyes alkalmazásai kisméretű szöveges információs fájlokat, ún. cookiekat használnak. Ezek a Honlap használói azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében az Ön számítógépének merevlemezén tárolódnak. A Honlap böngészése során Ön meghatározhatja, hogy kíván-e cookiekat fogadni, illetve, hogy értesüljön-e arról, hogy az oldal cookiekat küld az Ön számára. Ön a saját számítógépén használt böngésző beállításai között rendelkezhet a cookiek használatáról. Amennyiben engedélyezi ezeket az információs fájlokat, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja a cookiek használatából származó információkat. Amennyiben Ön nem engedélyezi a cookiek fogadását, úgy elfogadja, hogy a Honlap szolgáltatásait csak korlátozottan érheti el.

A cookiek használatával, fogadásával kapcsolatos további tájékoztatást böngészőjének információs oldalán, vagy súgójában találhat. Saját védelme érdekében az Önnek legmegfelelőbb beállítást alkalmazza böngészőjében.

 

2.2 Regisztráció során eltárolt személyes adatokra vonatkozó irányelveink:

 

A Honlap szolgáltatása alapvetően személyes adatok közvetítésén, továbbításán alapul, melyet a regisztrációs folyamat során, az Ön önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával gyűjtünk be és tárolunk el. A regisztrációval olyan adatokat kérünk be, amelyek szükségesek és elégségesek a Honalap szolgáltatásának nyújtásához és igénybevételéhez. A felhasználók a regisztrációt követően tudnak bejelentkezni a Honlapra, mellyel hozzáférnek az értéknövelt szolgáltatásainkhoz (munkára való jelentkezés lehetősége). A Honlapra a 16. életévüket be nem töltött, kiskorú személyek nem regisztrálhatnak.

 

Érvényes regisztrációhoz a következő adatokat kérjük be és tároljuk el rendszerünkben: Vezetéknév, Keresztnév, Jelszó, Város, születési dátum, E-mail cím. Ezen adatok megadása szükséges (kötelező) az elégséges szolgáltatáshoz.

 

 

Érvényes regisztráció mellett megadható adatok: 

Telefonszám: +36

Hány órát szeretnél dolgozni egy héten:

Értesítést kérek az alábbi városok munkáiról:

Ez a funkció nyújt lehetőséget hírlevél igénylésére. A felhasználó eldöntheti, hogy szüksége van-e ilyen tájékoztatásra, illetve utólag is bármikor leiratkozhat róla.

 

Ez utóbbi adatok megadásával gyorsan és célzottan kereshetőek fel a Honlapra regisztrált felhasználók, valamint érdeklődési körüknek megfelelő ajánlatokban részesülnek.

A regisztrációval, illetve a hírlevél igénylésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

 

 

3. Adattovábbítás lehetősége:

 

A Honlap üzemeltetője a szolgáltatás biztosítása során kezelt személyes adatokat továbbíthatja annak a szolgáltatás keretében munkát kínáló, hirdető harmadik személy részére, akinek hirdetésére, kínálatára a Felhasználó jelentkezik. Az adattovábbításokról a Honlap üzemeltetője nyilvántartást vezet. Jelentkezni a ’jelentkezés’ gomb segítségével lehet. Abban az esetben, ha Ön a ’jelentkezés’ gombra kattintva jelentkezik egy munkára, egyúttal kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait (név, email-cím, telefonszám) átadjuk a hirdetés feladójának. A Honlap üzemeltetője kizárólag abban az esetben továbbítja az adatokat, ha a hirdető harmadik személy vállalta az Infotv.-ben foglalt adatkezelési és adatbiztonsági kötelezettségek teljesítését, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban foglalt adatkezelési célból veszi át, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja, abból adatbázist nem hoz létre. A Honlap üzemeltetője a jelen szabályzatban, valamint a jogszabályoknak megfelelő adattovábbítást követően az átadott adatokért, azok kezeléséért, tárolásáért, biztonságáért felelősséget nem vállal, kártérítési felelősségét kizárja.

A Honlap adatkezelői jogosultak és kötelesek minden begyűjtött és eltárolt személyes adatot az erre illetékes hatóságoknak, szerveknek átadni, ha az adattovábbítására jogerős határozat vagy jogszabály kötelezi. A Honlap üzemeltetői az ilyen adattovábbításokért nem vonhatóak felelősségre.

 

Amennyiben a Honlap üzemeltetőjének személyében változás következik be, úgy a Honlap szolgáltatása körében gyűjtött és tárolt adatok kezelését az új üzemeltető – a Felhasználók külön hozzájárulása nélkül - jogosult folytatni, feltéve, hogy írásban vállalta a jelen szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban (különösen: Infotv.) foglalt adatkezelési, adatvédelmi kötelezettségek teljesítését. A jelen rendelkezések szerinti adattovábbítás esetén az átadást követően az átadott adatokért, azok kezeléséért, tárolásáért, biztonságáért felelősséget nem vállal, kártérítési felelősségét kizárja. A Honlap üzemeltetője adattovábbítási nyilvántartást vezet az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése és az érintettek tájékoztatása céljából.

 

4. Az adatkezelés időtartama:

 

A Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat a Honlap üzemeltetői addig jogosultak kezelni és felhasználni, amíg azok törlésére jogszabály, jogerős határozat, bírói döntés, vagy a jelen szabályzat alapján kötelessé nem válik.

 

5. Adatbiztonsági intézkedések:

 

A Honlap üzemeltetője gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat  védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 

Minden adatot, amelyet az Ön látogatása során a Honlap begyűjt és eltárol, korlátozott, többszörös jelszóval védett szerveren tároljuk. Ezen adattárolók az elektronikus védelem mellett fizikai, tehát külső behatolások ellen is védve vannak. A megadott adatokhoz csak a Honlap adatkezelői férhetnek hozzá. A Honlap üzemeltetői legjobb tudásuk és a technika mindenkori állása szerint törekszenek a Honlap és az adatok biztonságát óvni, megőrizni.

 

6. A Felhasználók jogai a kezelt személyes adataikkal

 kapcsolatosan:

 

A Felhasználó kérelmezheti a Honlap üzemeltetőjétől tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet a Honlap üzemeltetőjétől. A tájékoztatás kérés történhet az adatkezelő címére küldött postai levél, illetve a külön erre a célra fenntartott adatkezelési információs elektronikus címre küldött e-mail segítségével. Az adatkezelő az e-mailben küldött tájékoztatás kérésre csak és kizárólag abban az esetben küld tájékoztatót a személyes adatok kezeléséről, ha a kérés a regisztráció során megadott e-mail címéről érkezik.

 

A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Felhasználó minden olyan adatára, amelyet az adatkezelő kezel, továbbá az adatkezelés jogalapjára, céljára, időtartamára, az adatok törlésének lehetőségére, az adatfeldolgozók nevére és elérhetőségére, az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre, valamint arra, hogy kik és milyen célból kaphatják meg a Felhasználó személyes adatait.

 

Tájékoztatás kérés esetén az adatkezelő köteles a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, írásban tájékoztatást adni. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) az Infotv.-ben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha a Felhasználó az adatkezelőnek a tiltakozás tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a válaszadásra nyitva álló határidőt elmulasztja, a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

 

7. Adatok törlése:

 

A Honlap üzemeltetője a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az adatok törlése végleges, kivéve az Infotv.-ben meghatározott eseteket. Az adatok törlésről a Honlap minden esetben automatikusan tájékoztatót küld ki a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címre.  A törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az adatkezelési cél megszűnésének minősül, ha a Felhasználó a Honlapra kettő évet meghaladó időtartamig nem jelentkezik be. Ezen adattörlés végrehajtása előtt öt nappal a Honlap tájékoztató e-mailt küld ki a Felhasználónak, arról, hogy adatai végleges törlésre kerülnek.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Infotv. szerint a bírósághoz fordulhat. A Felhasználó kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalását (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834) is, valamint kérdéseit és észrevételeit megírhatja adatkezelőnek is.

 

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:


A Honlap üzemeltetője jogosult a jelen adatkezelési szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról – kivéve, ha a módosítást kötelező jogszabályi változásnak történő megfelelés indokolja - a Honlap üzemeltetője előzetesen, a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött levélben írásban értesíti a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó az értesítés kiküldését követően bejelentkezik a Honlapra, úgy ezzel elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Amennyiben a Felhasználó az értesítést követően nem lép be a Honlapra, vagy ezt külön kéri, úgy a regisztrációját, és ezzel együtt kezelt adatait a Honlap üzemeltetője törli.

 

10. Felhasználó hozzájárulása:


A Honlap látogatói, illetve regisztrált Felhasználói hozzájárulnak adataik jelen szabályzat szerinti kezeléséhez. A Felhasználó ezen adatkezelési szabályzat átolvasása után a regisztrációjával hozzájárul és magára nézve elfogadottnak tekinti a regisztrált felhasználókra vonatkozó adatkezelési szabályokat. A feltételek elfogadása nélkül a Honlapon senki sem regisztrálhat.

 

11. A felhasználó kötelezettségei:

 

A Honlap üzemeltetője a megadott adatok valódiságát nem ellenőrzi, a valóságnak nem megfelelő adatok kezeléséből, továbbításából származó károkért felelősséget nem vállal. Minden megadott adatért csak és kizárólag az azokat megadó személy felel. A téves adatok közlése miatt a felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy a saját nevében jár el, a saját adatait közli, a saját e-mail címét adja meg, felelősséget vállal továbbá azért, hogy a megadott e-mail címről, valamint regisztrált felhasználó névvel és jelszóval csak és kizárólag Ő veszi igénybe a szolgáltatást. Ennek megfelelően a Felhasználó e-mail címről történő bármilyen tevékenység kizárólag annak a Felhasználónak a felelőssége, aki az e-mail címet regisztrálta. A Felhasználó a felhasználó nevét, valamint a Honlap szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító jelszavakat (ideértve a regisztráció során megadott e-mail cím jelszavát is) köteles bizalmasan kezelni. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a fentieket sértő eljárása polgári jogi, illetve büntető jogi következményekkel is járhat.

 

12. Általános tájékoztatás:

 

A Honlap látogatói, illetve regisztrált Felhasználói tudomással bírnak arról, hogy az általuk az interneten nyilvánossá tett információk mások számára is hozzáférhetővé válhatnak, a személyes adatok védelme nyilvános hálózaton, mint például az internet soha nem garantálható teljes mértékben. A Honlap üzemeltetője minden tőle telhetőt megtesz, és valamennyi jogszabályi kötelezettségét teljesíti a Felhasználók személyes adatainak védelméért, és az adatokat csak a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint használja fel. A Honlap üzemeltetője felhívja a látogatók, és a regisztrált Felhasználók figyelmét arra, hogy személyes adataikat, jelszavaikat kezeljék felelősségteljesen (és ennek érdekében a saját számítógépeiken is tegyék meg a szükséges intézkedéseket), a Honlap üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a Felhasználók esetleges felelőtlen magatartásából eredő károkért.

 

A jelen szabályzat hatálybalépésének napja: 2013. április 20.

13. Elérhetőségek:

 

·             Az adatkezelő(k), a Honlap üzemeltetőjének neve:

Miklós Ferenc EV

Adószáma: 66199867126

Nyilvántartási száma: 32607314

·             Az adatkezelő(k) elérhetőségei:

6724 Szeged, Csongrádi sgt. 108.

adatkezeles@jobozz.hu

·             Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

NAIH-64565/2013.

·             Adatfeldolgozó megnevezése:

egyezik az adatkezelővel

·             Adatfeldolgozás megnevezése:

Automatikus és kézi adatfeldolgozás.

·             Adatfeldolgozás:

A Honlap külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.